Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Zalety arbitrażu

Liczne grono prawników i przedsiębiorców komentując coraz większą popularność arbitrażu zauważa następujące zalety:

 1. Oszczędność kosztów. Przy ocenie należy zawsze odnieść się do konkretnego regulaminu i stopnia skomplikowania sprawy. Przy sprawach o znacznej wartości przedmiotu sporu i o znacznym skomplikowaniu arbitraż będzie tańszy. Przy sprawach o małej wartości postępowanie arbitrażowe najprawdopodobniej okaże się droższym od prowadzonego przed sądami powszechnymi. Chyba, że  na oszczędność pieniędzy ma korzystny wpływ jednoinstancyjność postępowania. Oszczędności osiągnięte są również poprzez kwalifikacje zespołu orzekającego pozwalające rozpoznać istotę problemu bez powoływania biegłych. Oszczędność pieniędzy jest szczególnie widoczna w przypadku spraw międzynarodowych.
 2. Oszczędność czasu. Sąd polubowny znacznie wcześniej przeprowadzi postępowanie, dodatkowo dołoży starań, aby orzeczenie zostało wydane na pierwszej rozprawie.
 3. Jednoinstancyjność postępowania. Daje oszczędność i czasu i pieniędzy, jeśli porównamy z kosztem postępowania wieloinstancyjnego.  Postępowanie przed sądem państwowym jest dwuinstancyjne, co łączy się z długotrwałym procesem, wpływa niekorzystnie na szybkie dochodzenie roszczeń, tak potrzebne w prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Poufność postępowania, Zasada tajności. Poufność postępowania arbitrażowego to jedna z największych jego zalet. Wprawdzie akta spraw sądowych w sądach państwowych są także dostępne wyłącznie stronom i ich pełnomocnikom, to jednak sama rozprawa w sądzie państwowym jest z zasady jawna, a nawet w nielicznych wypadkach utajnienia rozprawy, sam fakt jej toczenia się w sądzie jest obwieszczany zawsze na wokandzie sądowej. Tymczasem przedsiębiorcy najczęściej nie są zainteresowani upublicznianiem faktu prowadzenia przez nich procesów sądowych. Często w procesie podać należy informacje stanowiące tajemnice handlową. Arbitraż zapewnia całkowitą poufność postępowania a o fakcie procesu arbitrażowego poza samymi stronami nikt nie jest informowany.
 5. Swoboda wyboru sądu, języka, miejsca postępowania.  Zasady te określone są w regulaminie sądu.
 6. Swoboda wyboru mediatorów i arbitrów.
 7. Możliwość mediacji i ugody. W każdej sprawie strony mogą prowadzić mediację i w każdej chwili mogą zawrzeć ugodę, co daje obniżenie o połowę kosztów postępowania.
 8. Zasada słuszności. Zarówno w sprawach krajowych i zagranicznych sąd polubowny nie jest związany przepisami prawa (jeśli strony tego przed rozpoczęciem sprawy nie określiły). Sąd niezawiśle decyduje, czy będzie orzekał w oparciu o przepisy prawa materialnego, czy też na zasadzie słuszności.
 9. Fachowość arbitrów. Do składu orzekającego sądu polubownego strony mogą powołać specjalistów z dziedziny, której spór dotyczy. Nie ma wymogu, aby arbitrzy byli prawnikami. Niektóre regulaminy stałych sądów arbitrażowych ograniczają się do wymogu, aby superarbiter był prawnikiem. Nasz sąd ustalił, że arbitrem zawsze będzie prawnik jednak posiadający szerokie doświadczenie i dodatkowe kompetencje z różnych dziedzin w tym znajomość języków obcych w sprawach międzynarodowych.
  Przy całym szacunku dla kompetencji sędziów sądów państwowych, sędziowie są jedynie prawnikami. Stąd tak wielka - częstokroć nawet nieuzasadniona - tendencja do korzystania przez sędziów sądów państwowych do korzystania z opinii biegłych. W rezultacie proces przed sądem państwowym częstokroć przeistacza się w swoistą wojnę opinii, a powoływanie kolejnych biegłych to przedłużanie procesu.
  Do składu orzekającego sądu polubownego strony mogą powołać specjalistów z dziedziny, której spór dotyczy. Oznacza to, że osoby kompetentne w danej dziedzinie są jednocześnie sędziami-arbitrami, co wpływa na jakość orzeczeń oraz szybkość postępowania. powszechnie uważa się, że sądy arbitrażowe w swoich składach orzekających są bardziej kompetentne merytorycznie od sądów państwowych.
 10. Zasada koncentracji dowodów.
 11. Sąd polubowny jest właściwy jeśli przed nawiązaniem współpracy lub w umowie jest dokonany stosowny zapis. Istnieje możliwość, że już po powstaniu sporu strony decydują się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny i sporządzają odrębną umowę.
 12. Wykonalność orzeczenia arbitrażowego.
  Wyrok sądu polubownego działającego w Polsce jest tytułem egzekucyjnym, który po nadaniu przez sąd państwowy klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji, podobnie jak wyrok sądu państwowego.
  Podobnie jest z wyrokiem zagranicznego sądu polubownego, który dzięki konwencją międzynarodowym (głównie konwencji nowojorskiej z 1958 r.) jest wykonalny obecnie w ponad 140 krajach świata.
  Sąd polubowny zastępuje z woli stron w zakresie orzekania sąd państwowy. Jest organem, któremu prawo nadaje zdolność wydawania prawnie wiążących orzeczeń.
  Rozstrzyganie sporu przed sądem państwowym jednego z krajów najczęściej nie uzyskuje akceptacji drugiej strony, nie ma, bowiem powszechnej międzynarodowej konwencji o wykonalności wyroków zagranicznych sądów powszechnych, istnieją przede wszystkim umowy dwustronne. W praktyce powoduje to dość uciążliwą ścieżkę dochodzenia uznania i wykonania takiego wyroku.
  Wyrokiem zagranicznego sądu polubownego, który dzięki konwencją międzynarodowym (głównie konwencji nowojorskiej z 1958 r.) jest wykonalny obecnie w ponad 140 krajach świata. Postępowanie dotyczące uznania i wykonania takiego wyroku sprowadza się tylko do badania przez sąd państwowy i to na wniosek strony przeciwko której kierowane jest orzeczenie, czy wyrok taki odpowiada przesłanką wymienionym w art. V Konwencji. Są to jedynie przesłanki natury formalnej, sąd nie ma prawa badania zasadności roszczenia. Dodatkowo konwencja ta gwarantuje równouprawnienie uznawania i wykonywania orzeczeń arbitrażowych zagranicznych z orzeczeniami krajowymi pod względem opłat i należności sądowych.