Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Sąd arbitrażowy

WINDYKACJA MIĘDZYNARODOWA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ FINANSOWYCH OD FIRM W KRAJU I ZA GRANICĄ
POCZYTAJ I ZOBACZ CO ZALEŻY OD CIEBIE
I JAKIE SĄ TWOJE MOŻLIWOŚCI

Działalności gospodarczej nieodłącznie towarzyszy ryzyko powstawania problemów niewykonania, częściowego wykonania lub wykonania niezgodnie z umową obowiązków będących przedmiotem transakcji.

Konflikty z tego wynikające są częściowo do rozwiązania na drodze negocjacji prowadzonych przez przedsiębiorców własnymi siłami, negocjacji zleconym podmiotom zewnętrznym ale czasem niezbędnym okazuje się odwołanie do państwowego aparatu przymusu.

Niestety praktyczna funkcjonalność polskiego systemu sądownictwa pozostawia wiele do życzenia, co jest rzeczą powszechnie doświadczaną przez przedsiębiorców od blisko dwóch dziesięcioleci gospodarki wolnorynkowej i stanowi przedmiot krytyki unijnej.

Nowelizacja polskiego prawa wzmacniająca rolę mediacji i arbitrażu, ułatwiająca zainteresowanym podmiotom korzystanie z sądownictwa polubownego w jak najszerszym zakresie, z całą pewnością jest krokiem we właściwym kierunku.

I nie tylko dlatego, że zmiany te dostosowują polski system prawny do rozwiązań europejskich. Nie tylko dlatego, że zmiany te pozwalają pełniej realizować konstytucyjne prawo każdego do „sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”.

Nie tylko dlatego, że odformalizowana procedura umożliwia udział w postępowaniu przedsiębiorcom bez pomocy prawnika, dając im większą kontrolę nad przebiegiem i kształtem rozwiązania.

Nie do przecenienia jest fakt, że w odróżnieniu od modelu orzekania w systemie sądownictwa powszechnego nakierowanego retrospektywnie - na szukanie i ukaranie winnych w przeszłości, arbitraż skupia się na stworzeniu warunków do pomyślnej współpracy stron w przyszłości.

Być może najistotniejszą konstatacją jest spostrzeżenie, że uzyskanie w procesie sądowym (często długim i drogim) wyroku najczęściej nie rozwiązuje problemu, a jest jedynie etapem na drodze do egzekucji komorniczej. Powszechnie znana niska skuteczność działań komorniczych powoduje, że wygrany proces sądowy jest często przysłowiowym „pyrrusowym zwycięstwem”.

Z drugiej strony intuicyjnie rozpoznajemy, a badania naukowe niezbicie udowadniają, że wszyscy mamy większą skłonność do wypełniania zobowiązań, które sami świadomie podejmujemy, w których tworzeniu aktywnie współuczestniczymy. Szybsze regulowanie tych wypracowanych, a nie narzuconych rozwiązań czyni z arbitrażu i mediacji narzędzie o wysokiej efektywności, nie konfliktując przy tym stron postępowania, dając nadzieję na dalszą owocną współpracę w przyszłości.

Co to jest arbitraż gospodarczy?

Pod pojęciem arbitrażu rozumie się polubowne rozstrzyganie sporów. To posiadający długą tradycję tryb rozstrzygania spraw cywilnych (gospodarczych) przez osoby (arbitrów) na wybór, których strony mają bezpośredni lub pośredni wpływ.

Aby spór majątkowy mógł być rozstrzygnięty przez sąd arbitrażowy, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy zwanej zapisem na sąd polubowny.

  • Zapis na sąd polubowny

Podstawą postępowania arbitrażowego jest umowa stron tzw. zapis na sąd polubowny:

a) jako kompromis – gdy strony dokonują zapisu na arbitraż w stosunku do sporu, który już pomiędzy nimi powstał

b) jako klauzula arbitrażowa – jest ona częścią składową umowy głównej, stanowi porozumienie stron co do tego, że w razie powstania sporu w przyszłości strony będą rozstrzygały go przez sąd arbitrażowy ukonstytuowany w trybie przewidzianym w klauzuli arbitrażowej,

Umowa ta wywiera dwa główne skutki prawne, pierwszy polegający na przyznaniu sądowi polubownemu kompetencji do rozstrzygania sporu objętego umową, drugi wykluczenie sądownictwa państwowego.

Treść

Umowa ta powinna zawierać dokładne oznaczenie przedmiotu sporu, albo stosunek prawny, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Uznawany jest za ważny zapis zawarty w konkretnej umowie stanowiący o tym, że wszystkie spory mogące powstać w przyszłości między stronami w związku z tą umową rozpatrywane będą przez sąd polubowny. W żadnym wypadku postanowienia te nie mogą być sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula z zapisem na sąd arbitrażowy:

"Wszelkie spory o prawa majątkowe, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Stały Polubowny Sąd Gospodarczy przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy ul. Krakowskiej 119, 50-428 Wrocław, zgodnie z regulaminem tegoż Sądu."

Forma

Zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym wymagana jest forma pisemna.

  • Zakres dopuszczalności arbitrażu

Państwo, zezwalając na to, aby orzeczenia arbitrażowe traktowane były tak jak wyroki sądów państwowych, określa zazwyczaj bardzo precyzyjnie, jakie kategorie spraw mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. W różnych państwach może być różny zakres stosunków prawnych, które mogą być rozstrzygane przez sądy polubowne. W Polsce jako zasadę przyjmuje się, że strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie arbitrażu (sądu polubownego) wyłącznie spory o charakterze majątkowym z wyjątkiem sporów o alimenty i sporów wynikających ze stosunku pracy.