Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy
strzałkaAktualności
[25-09-2020 2020:53:27]
Wezwanie akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Zarząd International Court of Arbitration – Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy S.A. (KRS 0000453748) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki...
[10-10-2013 2013:14:27]
Księgi wieczyste – zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Podstawowe zmiany nowelizacyjne:

[02-10-2013 2013:29:25]
Prawo pracy - zmiany
23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy.

Strona 1 z 7  > >>

MSA BIURO WROCŁAW:
ul. Swojczycka 116 a/4
51-502 Wrocław

Tel.: +4871/ 348 26 82
Fax: +4871/ 733 40 01
E-mail: arbitraz@msa.pl

Osoby zainteresowane organizowanymi przez MSA szkoleniami zapraszamy na stronę

www.WynegocjujTo.pl

baner
strzałka

Mediacja

Mediacja Wybierając metodę rozstrzygania sporów finansowch przy okazji zaistnienia konfliktu i trwałego zaprzestania płatności przez kontrahenta należy wziąć pod uwagę naturę owego sporu oraz istotę zagadnień jakich konflikt dotyczy a także koszty jakie pociąga za sobą pociąga.

W wyniku analizy powyższych czynników najczęściej wybieraną i polecaną drogą rozstrzygania sporów jest mediacja

„Mediacja” oznacza proces, bez względu na jego nazwę lub określenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu korzystają z pomocy strony trzeciej w celu osiągnięcia porozumienia określającego rozwiązanie kończące spór w sposób, który współgra z ich interesami, bez względu na to, czy proces ten zapoczątkowały strony, zaproponował lub orzekł sąd.

Mediacja może stanowić oszczędną i szybką metodę pozasądowego rozwiązania sporów w sprawach cywilnych handlowych, dzięki możliwości dostosowania się do indywidualnych potrzeb stron.

Art. 10 kodeksu postępowania cywilnego nakazuje sądom dążyć na każdym etapie postępowania do ugodowego załatwienia sporu.
Art. 479 kodeksu postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych nakłada obowiązek obligatoryjnego rozstrzygania sporów finansowych przed procesem na zasadach ugody.

W myśl przytoczonych na wstępie przepisów prawnych oraz ogólnych zasad postępowania arbitrażowego, w ramach MSA powstał Departament Mediacyjno-Upominawczy. Jego celem jest dochodzenie roszczeń finansowych na etapie przedprocesowym wynikających w większości z niezapłaconych faktur. Tworzy go wyspecjalizowany zespół, w skład którego wchodzą prawnicy-mediatorzy i egzekutor.

Mediator szuka w sporze wspólnej płaszczyzny, podpowiadając zainteresowanym możliwe rozwiązania. Skutecznie przeprowadzona mediacja to również rozwiązywanie konfliktów pomiędzy kilkoma firmami, które są ze sobą powiązane wzajemnymi roszczeniami finansowymi. W ten sposób można ocalić kontakty między zainteresowanymi i nie dopuścić do lawinowego pociągnięcia za sobą łańcucha wierzytelności.
W odróżnieniu od sądu mediatorowi zależy na spłacie długu, sąd zaś sam w sobie dba tylko
o orzeczenie winy, gdyż nie w jego gestii jest szukanie sposobów pokrycia wzajemnych roszczeń.